Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


95,A Balkán-félsziget felől visszatérő magyar törzsek

Őshazánk a Kárpát-medence, a legrégebbi ősi emberi leletek innen (és Afrikából) származnak. A vízözönt a Kárpát-medence hegyeiben, a Kaukázusban és az etióp hegyekben éltük át.

"A Biblia szerint Noénak három fia született: Sém, Hám és Jáfet. Hám fia volt Kús, aki „nemzé Nimródot”, aki hatalmas „birodalmának kezdete volt Bábel, Erek, Akkád és Kálnék, a Sineár földén”. Noha, a ma sumeroknak nevezett nép által lakott birodalom egykori királya, Nimród, a magyar hagyományban, mint őskirályunk szerepel..."

sumer-6-szamitogep.jpgSumer őseink számítógépekkel dolgoztak.

sumer-repulok.jpgRepülőgép makettek. Vajon mivel közlekedtünk? Mekkora volt a kultúránk melyet leromboltak?

 

 

A magyar népekre Só-úr-mati, Sóúr földjéről való, sivatagi népek támadtak. A Homoki (só) fejedelem (úr) földje (mat)-i végződéssel alattvalóit jelenti. Kr.e. 2. évezredben Só-úr várát (Asszur) elfoglalták, és innen kezdtek hódításokba. Az elsivatagosodás gyorsulása az emberiség gyors szaporodása megváltoztatta a Régi Kelet magyar népeinek egységét.

ninive-kapuja-asszir.jpg

Ninive kapuja

Asszíria a Kr. e. 2. évezredben rájött arra, hogy a gyors meggazdagodás módja: elvenni a másik nép vagyonát, azt elűzni, kiirtani, beolvasztani, kitelepíteni, megsemmisíteni. Az asszírok sötét titka: "A kényszermunka segített fenntartani a hatalmasra növő Újasszír Birodalmat, de a hódítások és a megszerzett területek kézben tartásának legfontosabb eszköze a félelmetes asszír hadsereg volt." A lakosság folyamatos ki és áttelepítése meggátolta a lázadások, fegyveres szabadságharc lehetőségét. A katonai terror félelemben tartotta a lakosságot. A katonai győzelmek utáni népirtások, az élve elfogott katonák kivégzése, utána a vezetőréteg kivégzése, az idősek, betegek, gyermekek kiirtása után az erős munkaerőt gyalog indították az uralkodó parancsa szerinti szolgálati helyre, feladatuk a termelés a birodalom számára...

Asszíriát a turáni magyar népek szövetsége, szkíták, médek, babiloniak, egyiptomiak győzték le Kr.e.612-ben. A már szemitának nevezett népesség szétáradt a világ minden tája felé. Szarmata néven (görög elnevezés) folytatták életüket. Keveredve a magyar népekkel kialakultak a szláv népek. A szlávok így 50%-ban rokonaink.

Szétzúztak minden ősi keleti magyar államot. A lakosság az Égei szigetek irányába menekült. Lerombolták Mezopotámia magyar államait. Kánaán és Fönícia magyar népe a végsőkig fegyveresen ellenállt. A Régi Kelet magyar népe Európába menekült. Népmeséink Hétországa és Trója elbukott. A Krétai kultúra magyar kultúra volt az Égei katasztófában megsemmisült. Akinek volt lehetősége, menekült...

23-l-magyarok-sorsa.jpgA magyarok sorsa hazájukban. Az oroszlán a magyarok jelképe, ősi nevén magaru. Az asszír palotadíszeken a magar urakat gyilkolják. A magyarok hangjáról az idegen népek írják, az oroszlánok hangja, tehát aki magaru nyelven beszélt, magyar nyelven beszélt.

A magyar múlt nyomai a világ minden részén fellelhetők. Az volt a dolguk, hogy a Föld minden népéhez elvigyék az Isteni Tudást, és ragyogó kultúrákat hozzanak létre a vízözön túlélői számára.

Népvándorlás indult el Kr.e. 4. 3. évezredben a Kárpát-medence irányába és Európa eddig lakatlan területeire. A letelepült lakosság olyan leleteket hagyott hátra, melyek a magyar keleti országokban voltak használatban, vagy a magyar uralkodók irányítása alatt lévő Egyiptomban, a Nílus völgyében.

Magyar "népünk őshazájának földrajzi helyére jelenleg nyolc javaslattal állunk szemben, amelyek az ural- szibériai vidék helyett a következő tájakra helyezik a magyar fajta bölcsőjét:
1. Magas- Ázsia hegyvidéke,
2. az Aral-tó környéke,
3. az Indus völgye,
4. a Kaukázus hegyvidéke,
5. Dél-Mezopotámia,
6. Délkelet-Afrika,
7. a mai Török- és Görögország és
8. az amerikai kontinens középső része.
Hogy ezeken az egymástól távol eső helyeken magyar nyelvemlékek találhatók, kétségbe vonni nem lehet. "

Magyar helynevekkel találkozunk 5 földrészen. (Katt az aláhúzottra a térképekhez.)

A Duna – medencéjében Kr.e. 3000 körül nagyszámú földműves lakosság nyomát találjuk. E magyar népek gabonát termelnek, háziállatokat tenyésztenek, házakban laknak, edényeket gyártanak. Volt elég értékes tárgyuk, só, arany, fémek. Vallási életük egy istenre enged következtetni. (E kort csiszolt kőkornak nevezik.)

Kr.e.2500-1900-ig rézkor, 1900-700-ig (vagy 500-ig) bronzkorról beszélnek.

Bronzkori fémolvasztó telepek nyíltak Erdélyben, Mátrában, Bükkben, Felvidéken és a Dunántúlon. Hogyan lehetséges, hogy magyar rovásjelekkel, és a megfelelő jelekből alkotott magyar szavakkal pontosan leírható a Teremtés (fizikusok által ismert) folyamata?

A helybeli –magyarországi- edények, eszközök mintái, motívumai megegyeznek a Régi Kelet leleteivel. Anyagukat is elemezni kellene, hogy Kárpát - Magyarországon készültek-e vagy a régi Termékeny Félhold területén bányászták – e ki az alapanyagokat.

21.a-magyar-nepek-orszagai.jpg

(A magyar népek országai.)

Tutanhamon híres aranykincseiről a kutatók szerint Erdélyben lévő aranybányákból származik az arany 80%-a, Núbiából csak 20%-ot bányásztak ki. Hogyan lehetséges, hogy a legfontosabb egyiptomi jelképek magyarul olvashatók és ma is jól érthetők magyar nyelven? (Jelen sorok írója magyar nyelven elolvasta és több mint 50 fáraó hieroglif írását és nevét publikálta,. 30 istennek nevezett egyiptomi szent jeleit olvasta el magyar nyelven, és 100-nál több összefüggő egyiptomi szöveget, melyek kőbe vésve ma is láthatók. Katt: Egyiptomi magyar nyelvemlékeink.)

95--egyiptom.png

Egyiptom, a magyar népek legcsodálatosabb ókori országa. (Eredetiért katt a képre.)

A Maros – vidéki leleteken hettita (Hétország) motívumok vannak. A kulacsok azonosak a Trójában és Kappadóciában találtakkal.

Az erdélyi tőrök azonosak a palesztinai tőrrel.

Magyar mintára készültek a kaukázusi és mezopotámiai (Mezőföld) sarlók.

A budakalászi vörösre festett kocsi azonos a mezopotámiai szekerekkel.

Fokosaink azonosak a trójai, kaukázusi, mezopotámiai fokossal.

 

A spirális mintáink Kréta művészetében ismétlődnek.

A ki és bevándorlás, kereskedelmi kapcsolatok megvoltak az ó és új hazákkal.

 

A Duna-medence, Kárpát-medence összeköttetése Kr.e.12.sz-tól egyre nehezebbé vált a Termékeny Félhold területével. Trójai háború, asszírok hódításai, a Balkán-félsziget népi egységének megváltoztatása, Kréta bukása, a perzsák háborúi okozták.

 

Újabb utak szárazföldön, a keleti határok felől nyíltak. A turáni magyar népek, hunok és szkíták néphullámai érkeztek. Partia, a Pártus – birodalom keleten hunok vezetésével 500 évig fennállt, a rómaiak terjeszkedését megállította. Atilla királyunk Hun - birodalma nyugatról állította és roppantotta meg az elnyomó Római - birodalmat. (Eredetiért katt a térképre.)

95-hun-birodalom.png

A magyar népek a Kárpát-medencét birtokukban tartották, a legmagasabb fém, mezőgazdasági kultúra virágzott. A magyar helynevek megtalálhatók ma is a régi keleti magyar népek által lakott területeken.

Ezek hegyek, folyók, tavak, falvak, tanyák, városok, megyék, királyságok, országok nevei.

 

Ha egy Krisztus előtti időből származó, ma is meglévő régi helynév jelentését meg tudjuk érteni magyar nyelven, akkor azon a helyen, magyar nyelven beszélő népek éltek. A helyet magyarok nevezték el.

Az első lakók és a mai lakosság között is lehet rokonság, folytonosság, vérségi kapcsolat. Akkor is, ha ma más nyelven beszélnek. Ahol sok magyar nevet találunk, ott a magyar lakosság nagyobb tömegben élt.

 

Mikor az ősi helynevek jelentését keressük, a legrégibb alakját kell néznünk, nem a mai helyesírásunkra változtatott névalakot.

 

Anonymus és Kézai krónikáiban latin előtti időkre visszanyúló helyneveket találunk. Ez úgy lehet, hogy Atilla és Árpád előtt is magyar népek éltek a Kárpát – medencében.

 

Magyar helyneveink Kr.e. 2. és 3. évezredben, vagy ennél is régebben pontos másukkal ismétlődnek Föníciában, Egyiptomban, Mezopotámiában, Kánaánban, Szíriában, Indiában és a világ más tájain.

Hogyan lehetséges, hogy a Krisztus-kereszt magyar olvasata ISTEN?

egy-az-isten-4.jpg

Hettita hétországi lelet grafikája, Egy az Isten szójelünkkel a király kezében.

A túlélő letelepedők ugyanazokat a helyneveket, településneveket használták a Kárpát-medencében...

2015.07.29.

Folytatás a következő pontban.

Kedves olvasónk küldte a következő összeállítást, szerzője nem ismert.

A hun magyar utódnépek:


EURÓPÁBAN:
- magyar
- székely - csángó [hun/magyar]
- ruszin [rusz/viking/varég, hun].
- Moldáv [kun = fekete hun]
- lengyel [szkíta/hun]
- horvát [fehér hun]
- bolgár [hun]
- ukrán [szkíta/hun].
- Orosz, belorusz [szkíta/szarmata/hun] (területén sok nép és törzs, nagyobb munka részletesen levezetni)
- Észak-Kaukázus [alán/szkíta/hun] (csecsen, ingus/galga, adigék, avar, balkár, kabard, karacsáj, oszét/jász...)
- Dél-Kaukázus [alán/szkíta/hun/pártus/méd] (örmény, grúz, azeri)
- baszk
- katAlán
- ír, skót, wales [kelta/szkíta].

ÁZSIA:
- palesztin egy része [filiszteus/jász/hun-magyar]
- szír egy része [arámi/szkíta]
- Jemen egy része [sába - fekete kusita]
- Irak [vegyes terület] káldeusok.

2017.10.06.