Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


91,Atilla királyunk élete, kelyhe, kardja, koronája

A hunok katonai és politikai képessége olyan tudományos magaslaton állott, ami előtt a maradék Európát halálfélelem fogta el. Az alacsonyabb kultúrájú Nyugat-európaiak utódai a mi hun-magyar elődeinket mégis lebarbározták, ázsiai hordáknak nevezték, az emberiség söpredékének. Ezt a hazugságot örökre ki kell irtani a történelemkönyvekből, vagy ha bent hagyjuk, a neveket az igazságnak megfelelően át kell cserélnünk.
Mit kell tehát elvetnünk? Először is azt a tanítást, amely szerint összefüggő nyelvemlékeink csak a 13. század elején kezdődnek és hogy a mi népünk történetére a 9. század előtt semmiféle nyelven nem áll rendelkezésre írott kútfő. Másodszor el kell vetnünk azt a hiedelmet, hogy a hunokhoz a magyaroknak semmi közük és hogy a magyar nép csak a 9. század végén települt volna be a Kárpát- medencébe. Harmadszor, mindenestül együtt el kell vetnünk a finnugor nyelvi rokonságra felépített őshazaelméletet, amely szerint a magyar népek (magyarok, finnek, estiek, stb.) az Uralból meg Szibériából jöttek volna Európába és útközben szedegették volna össze szókincsüket és kultúrájukat, folytonosan másoktól kölcsönözve.

Atilla király

91-atilla.png

Attila nevét írjuk magyarul: Atilla. A lexikont és a vele foglalkozó írásokat nem célunk itt megismételni, de számunkra fontos sorokat jó kiemelni.

Atilla királyunk a lexikonban.  Atilla király a magyarok királya volt és tökéletesen igaz a krónikák híradása, amelyek váltig ismétlik, hogy a hunok magyarok, Huni sive Hungari .

Atilla király portréja.

Másik honlapon megismertük Atilla feltételezett gyász-szertartásán használt serleget.(Nincs róla eredeti fotónk.)

91-atilla-kelyhe.png

A kehely feliratát Dr. Baráth Tibor kutatásából ismertük meg. A rovással írt szöveget is a másik honlapon olvashatjuk. A Halotti beszédet 750 évvel megelőzi, és magyar nyelven jól érthető. "a középkori források beszámolnak a hun királyi udvarban történt tragédiáról, melynek Attila lett áldozata azon az éjszakán amidőn egy idegen eredetű, éppen a Római Birodalom területéről származó királylánnyal ülte nászát. A mindig jól értesült bizánci diplomaták is úgy tudták, hogy Attila király halála nem természetes módon következett be..." krisztusi egyszerűségben fakupából, fatányérból evett-ivott, tehát nem részegeskedhetett a hun-magyar király, akinek bármikor intézkednie kellett a birodalma területén. Mai kutatók szerint kábító hatású szert adtak be neki, az orrán keresztül egy hajtűvel, vagy hasonlóval az agyáig felszúrtak, ez biztos halált okozott. A kívülállók azt hihették, orrvérzésben halt meg.

91-atilla-kardja.png

„Isten kardját” ősi mondáinkból ismerjük. Tudjuk, hogy még az Árpád-korban is Magyarországon őrizték. Ez a kard Attila királyunk kardja volt, ő olyan királycímet viselt, amely az Isten szóval összecsengett.

A nyugati hunok = estiek : Esthon Úr ( EST-AN), = Isten ostora. ( Est+an est+ura). Az ostor az egyiptomi magyar királyaink jelképe is volt, Ost+ or= Est +úr= Nyugat ura.

Attila király volt az egységes dunai állam megfogalmazója és létrehozója. Ő volt az első, akitől származik az egyesült Európa első gondolata. A Duna – medencében a hunokkal felszabadította a magyar nyelvű népeket, és törzseket a római uralom alól.

Kutatások szerint Partiában, (Pártus Birodalomban) Edesszában született. Hun rokonságunk így nagyobb, mint eddig gondoltuk. Európában Atilla roppantotta  és állította meg a római terjeszkedést, Ázsiában a testvér pártus hunok birodalma. (Térkép a cikk közepén.)

Edessza-Hungaria néven ismert település, itt őrizték Jézus halotti leplét is.

Catalaunumnál a csata nem volt egyértelműen döntetlen, mert nem Attila vonult el másnapra, hanem a rómaiak vonultak vissza, a halottaikat is hátrahagyva.

Ő kímélte meg Rómát, visszafordította a mindenkit legyőző hun-magyar hadsereget. (A gótok, németek, vandálok = a német rablótörzsek háromszor pusztították el Rómát. ) Szent emberek látnak angyalt, Atilla is látta, de Róma püspöke nem.

Nagy Konstantin nem lehet más, mint Atilla fia, Aladár, a nyugati uralkodó.

A Hun- birodalom apró törzsi fejedelemségekre hullott. A legkisebb fiú, Csaba királyfi esküvel kötelezte népét: gyermekeket szülni, harcosokat nevelni, megerősödni, és visszatérni, helyre állítani Hungária Magyarországot. Csaba királyfi anyja a görög császár lánya. Csaba sok évig nagyapjánál él. Csaba királyfi keleten lett uralkodó, király, kürüllosz, ebből lett a Cirill név, akit szentként tisztelnek.

Magyarság alapozta meg a Keleti És Nyugati kereszténységet.

A Szent Korona Atilla számára készült, a pápai udvarban nem mutattak be olyan dokumentumot, hogy azt a pápa küldte volna, és mai adatainkból látjuk, nem küldött koronát Szent Istvánnak...

91-szent-korona.png

Szent Korona rovás olvasatai

Csaba két fia különböző időpontban tért vissza a Duna völgyébe. Az első fiú Baján avarjaival.

A hunok gazdagságára példa a Szeged-nagyszéksósi hun fejedelmi sírleletet. "..Összesen nagyjából kétszáz tárgy került elő, amely összesen megközelítőleg egy kilót nyom. Két aranyedény és három aranydíszes faedény volt köztük, több teljes lószerszám, ezüsttárgyak, valamint arany és ezüst ötvözete. Érdekes módon vas egyáltalán nincs benne. Jelentősége óriási, ez a legnagyobb hun aranylelet. Az aranykincs beazonosítására több elmélet született. Az a legvalószínűbb, hogy az V. század első harmadában élt hun fejedelem, Uptar (Oktár, =O Ku Ta Ar= A Kutya úr) vagy a vele közösen uralkodó testvére, Ruga (=Róka) sírjából származik. " Hogy pontosan hány darab arany tárgyat ásott ki Móra Ferenc 1926-ban, nem tudjuk.

"A mai álláspont alapján legvalószínűbb, hogy Nagyszéksóson egy halotti áldozat, - „máglyalelet” - maradványai kerültek elő.

A korszak magas rangú előkelőségeit a legnagyobb titokban temették el. A sírtól távol egy máglyát gyújtottak, ahol a halottat szimbolizáló tárgyakat hamvasztották el. Valószínűleg ez történt az egykori nagyszéksósi pusztán is, ahol távol az – V. század első felében az Alföldet uraló – rangos hun fejedelemi személy valódi temetkezési helyétől, egy halotti máglyaáldozat leleteit fújta ki a szél." (Írja a honlap.) Atilla királyunk előttire teszik a kincsek korát.

1963 októberében aranyakra bukkantak, 420-450 közé teszik a korát, 6 kg aranypénzt találtak, a régészek szerint Atilla korából származik. Szikáncsi aranylelet néven a hódmezővásárhelyi múzeumban őrzik. Egy verzió szerint a hun fejedelem halála után rabolhatták ki Attila kincstárát, s az elkövetők ekkor rejtették el a kincset.

Könnyebb filmen nézni és hallgatni, mit tudunk Atilla királyunkról:

Atilla királyunk a Képes krónikában

Atilla királyunk sírja a kutatások szerint a Pilis királyi központban van.

A hunok történetéből

A magyarok őshazája a Kárpát - medence, innen vitte a kivándorló népszaporulat a kultúrát az akkor ismert világ minden tájára...

"Vértesszöllős-i ásatási területet 500.000 éves."

"Európa Homo Sapiens-e minden külső behatástól függetlenül a Kárpátmedencében alakult ki, Érd és Tata vidékén. "

"a világ valamennyi fémkorszaka a Kárpátmedence bányáiban és kohóiban kezdődött. Külföldön talált egyedei könnyen azonosíthatók a kárpátmedencei fémekkel. "

"a Bodrogközben feltárt hatezer éves sírokban pihenők, s a ma ott élők, szőke, kék szemű emberek"

"Tárihi Üngürüsz (A magyarok történelme. A II. Nagy Szittya Történelmi Kongresszus, Ohio, 1988) hun vándortörzsünk őshazába való visszatérését irja le: amikor Hunor Pannóniába érkezett csodálkozva látta, hogy ott velük egy nyelvet beszélő ősnép van. Számtalan vándorlás, csata leírásában régi társadalmakkal -- ezek között a trójaiakkal -- való kapcsolatainkat tárja fel."

"Dr. Baráth Tibor (A magyar népek őstörténete. Somogyi Zoltán kiadása 1968) Hatalmas munkája számtalan írott, építészeti, népművészeti adattal bizonyítja, hogy tízezer évvel ezelőtt egész Európa magyar nyelvterület volt."

Kr.e. 500.000 Vértesszöllős

50.000 Érd és Tata

36.000 Szeleta barlang

30.900 Istállós-kő

30.000 Zemplén

17.000 Ságvár

7.000 Gorzsa (Vénusz), Szentgyörgyvölgy

4.500 Tűzköves

5.000 Bodrogköz (Őskortól)

4.000 Dombóvár, Nagycenk, Budakalász

 

A Tudólaki (Tatárlaki) lelet 1000 évvel korábbi, mint a sumér leletek, Kr.e. 5.500 körül keletkeztek. (A lexikon szerint.)

E honlapon fentebb több ősi magyar államról, hazáról írtam, magyar nyelven írt leleteket bemutatva.

"Nem támogatja a finnugor elméletet a középkori magyar történeti irodalom sem, a geszták és krónikák, amelyek szerint az őshaza nem Ural- Szibériában, hanem a Régi Keleten volt.
 Éppen ezért a finnugor tudósok a geszták és krónikák híradásait tévesnek jelentik ki és elutasítják: "A magyar irodalom egyhangúan elutasítja a krónikákban hagyományozott magyar őseredetet".

Különösen Kézai Simon mester 1282-1285 táján készült gesztáját és leszármazóit mellőzik, amelyek a magyarok őshazáját Babilon táján, a Vörös-tenger partvidékén és Memfisz körül emlegetik és a hunokat a magyarokkal azonos nyelvű népnek tartják. Kézai váltig ismétli, hogy a hunok magyarok (Huni sive Hungari), hogy a magyarok egyik ága már jóval Árpád előtt beköltözött a Duna- medencébe és ott országot alkotott, Attila pedig a legnagyobb magyar király volt, továbbá hogy Árpáddal tulajdonképpen a hun-magyarok kiköltözött része jött vissza.

Az Anonymus-csoporthoz tartozó elbeszélő források is szólnak hun-magyar testvériségről, de azt - Árpád dicsőségét kívánva megírni nem részletezik, csupán annyit mondanak, hogy Árpád Attila nemzetségéből származott. Anonymust, aki 1196-1203 táján készítette gesztáját, szembeállítják Kézaival, és céljuk érdekében félremagyarázzák. Azt az útvonalat, amelyen Anonymus Árpádékat vezeti, kelet felé megnyújtják ' s vele próbálják igazolni az ural- szibériai őshazát. Pedig Anonymus mindig csak a kaukázusi őshazáról, a Don-Volga közti Szcítiáról beszél, és egyetlen szóval sem említi, hogy a magyarok valaha is az Uralban, vagy pláne azon is túl, Szibériában laktak volna."

Mit tudunk ehhez hozzá tenni?
 Mindenekelőtt azt, hogy a középkori nem-magyar elbeszélő forrásokban a hunok beszédét "oroszlánok bőgésének" nevezik. Ha tehát a hunok eredetét a Kaukázus vidékén meg Iránban keressük, szóval a Régi Kelet területén, akkor az idézett kifejezés sokat mond. A Régi Keleten ugyanis az oroszlán közismert neve Magaru volt. 

Ha tehát a hunok  magaru nyelven beszéltek, ez nyilván a magyar kellett legyen. Fontos érv az is, hogy a hazai elbeszélő források a hunokat és magyarokat kifejezetten egy és ugyanazon népnek mondják és ez a nézet az egész középkoron át uralkodó nézet volt. Ha tehát a két néven szereplő nép egy és ugyanaz, akkor nyelvüknek is azonosnak kell lennie, vagyis a hunok nyelve is magyar volt.

Minden magyar krónika, tartozzék Kézai vagy Anonymus követői közé, határozottan állítja, hogy a székelyek Attila király népe voltak, "a hunok maradványai" (Hunorom residui), akik a birodalom összeomlása után helyben maradtak és megvárták, amíg a többi hunok Árpád vezérlete alatt " újra visszatértek Pannóniába."
A székelyek a visszatérők elé lovagoltak egészen a Ruténföld határáig, velük egyesülten és mindenben együttműködtek az ország újra egyesítése, egy politikai főhatóság alá helyezése érdekében. A források a magyar-székely megbeszélések során tolmácsokról sohasem tesznek említést. Ha tehát a székelyek magyar nyelvűek (semmi nyom sincs arra, hogy valaha is más nyelven beszéltek volna) és ők a hun nép maradványai, logikai kényszerűséggel következik, hogy a hunok maguk is magyarok voltak.
A hunok magyar nyelvűségének további bizonyítéka a rovásírás.

 Ezt az írást a ránk maradt 16.-18. századi feljegyzések egyöntetűen "hun azaz székely írásnak," "hun azaz székely betűknek," a "hun nyelv ábécéjének" nevezik és az ilyesfajta jelekkel írt szövegek mindig magyar nyelvűek.

A magyar népre nézve ezt mondhatjuk: mivel a magyar nyelvet nem idegen, hanem magyar népek beszélték és írták, ezért történeti tényként kell elfogadnunk, hogy magyar néprészek már a jelen időszámítás 4. és 5. századában a Kárpát- medencében éltek, ott államalkotó minőségben szerepeltek, tehát az európai ,,Magyarország" már akkor megvolt. Leletetink pedig mint fentebb láttuk, a tudósok szerint is Kr.e. 500.000-ig nyúlnak vissza.

 Van-e a világon még egy nép, amelynek ilyen ősi írott emlékei volnának, mint a magyar népnek?

A világtörténelemben nagyon kevés nép mondhatja el magáról azt, amit mi most tudunk, hogy nagyon jól dokumentált múlttal rendelkezünk.

Vizsgáljuk meg merre terjedt a magyar kultúra...

Mi a helyzet Jézussal? Két véleményt is bemutatunk:

Jézus Krisztus történetének összefoglalása. (Badinyi Jós Ferenctől)

2015.06.28.

A tudást ingyen kaptátok, ingyen is adjátok...