Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


88,Nagyszentmiklósi kincsek 9. Az Égi Ló szövetsége

Az Égi Ló szövetsége A 

"Ezek Trójából, annak pusztulása után, Pannóniába jöttek, amit egykor, Nagy Sándor idejében Felső-Görögországnak hívtak,igen erős várost alapítottak a Sican-hegy tövében, az Ister folyamánál  - amit németül Dunának neveznek - a várost Syccambriának hívták "...

"Jáfet fiai ezek: Gomer, kiről a galatákat, a későbbi gallokat nevezték el, akik Franciaország népe, Priamos első trójai király fiának, Parisnak fia, Francio után kapták ezt a nevüket; Trója pusztulása után először Pannóniába jöttek, melyet hajdan, Nagy Sándor idejében, Felső-Görögországnak neveztek, erős várost alapítottak Syccan hegye alatt, az Ister folyamánál, melynek német neve Duna; Syccan hegyéről a várost Syccambriának hívták, és négyszáz esztendeig időztek itt Krisztus megtestesülése előtt; végül a keleti népektől való féltükben átköltöztek nyugatra, és a Szajna vidékét foglalták el, ezt nevezték el említett vezérükről, Francióról, Franciaországnak, fővárosukat pedig Párizsnak, ama Francio apja után. Jáfet második fia Magóg; Jeromos szerint ettől származnak a szittyák; Madairól nevezték el a médeket; Javántól származnak a görögök, ezért nevezik héberül Görögországot máig Janánnak; Tubáltól erednek a spanyolok; Mosochtól a kappadóciaiak - erről nevezik mind a mai napig Mazekab városukat; Thyrasról kapták nevüket a trákok. Gomer fia: Asszenek, a trójaiak őse; Javan fiai: Eliza, akiről előbb az elizeusok kapták nevüket, utóbb az aeolok; és Tarsis, akitől Cilicia népe ered, ezért nevezik fővárosukat Tharsusnak: ott született Pál apostol, amiképpen meg van írva az Apostolok Cselekedeteinek huszonegyedik fejezetében. Továbbá: "ezek szigetekké különültek el az egyes vidékeken, mindenik a maga nyelve szerint". Ezt itt előre mondjuk, mert csak később történt, a nyelvzavarodás idején. Kám fiai: Kus, róla nevezték el az etiópokat, mert héberül Etiópiát Kusnak hívják; Mezarim, akiről az egyiptomiakat, mert Egyiptomot héberül Mezarimnak nevezik; Phuttól erednek a sibiek, kiket előbb phutoknak hívtak, onnan mind a mai napig a Phut folyó neve; Kánaánról nevezték el a kánaániakat, akiknek földje később Izrael fiainak adatott. Kus fiai azután: Saba, akiről a sabeusok kapták nevüket; Evilattól származtak a gaetulok; és Sabatha, a sabathenusok őse.

Kus nemzette továbbá Nimródot; ő az, aki Noé maradékát az úr ellenében város és torony építésére vezette, amelyről a Teremtés Könyvének tizenegyedik fejezete szól, mondván: "Ő kezdte a hatalmasságot a földön..." "Erős vadász volt ". Országa kezdetben Babilon volt, maradékainak földje az óceán tengeréig terjedt. Nyilvánvaló ebből mindenkinek, hogy Hunor és Magor, a magyarok ősei [nem] Nimród fiai voltak, aki Kus fia, aki Kám fia volt, akit Noé megátkozott; mert akkor a magyarok nem Jáfet nemzetségéből származnának, miképpen pedig Szent Jeromos mondja; azért sem, mert Nimród sosem lakott a Tanais folyó környékén, mely keleten van, hanem az óceán tengerénél. Miképpen tehát a Szentírás és a szent doktorok mondják, a magyarok Jáfet fiától, Magortól származnak, aki - Szent Sigilbert antiochiai püspöknek a keleti nemzetekről szóló krónikája szerint - ötvennyolc esztendővel a vízözön után ment bé Evilat földjére, és feleségétől, Enétől, nemzette Magort és Hunort; róluk a magyarok és hunok nevezete." Részlet Kálti Márk képes Krónikájából

 

nagyszentmiklos--az-egi-lo.jpg

 

A váza mintája: Lófejű, szárnyas madár a kilógó nyelvű kost (kecskét) földre ‐ megadásra kényszeríti. A kép írása szerint a kosok – kusok – fekete magyarok behódoltak. 
Mi a lófej? A magyarok, az égi ló hívei.

Anonymus szerint SCLAUI emberek éltek az országban a Nagyalföldön, Székelyföldön, Dunántúlon és a Vág völgyében.
Nem lehettek a szlávok ősei, mert őket csak az újkorban fogadtuk be országunkba, mi magyarok.

Bontsuk szét a szót: S-C-LAÚ-I.
Az –i képző ahonnan származik, akinek az alattvalója.
LAÚ a ló szavunk régi alakja, ma is használják egyes magyar vidékeken. ( És az antant által megszállt magyar területeken.)
S C értelmére a következő sorokból rájövünk.

Anonymus latinul írt, de magyarul a rovás szellemében rejtette el a szövegben mondanivalóját.

Zalánt írt AZ ALÁN helyett, Zuburt írt AZ AVAR helyett. Mind magyar fejedelmek voltak.
Az S C feloldása latin sancta=szent szó. Tehát az égi lói, az égi ló híve, más szóval az
ÉG ÚR HÍVEI. Szerepel még Sikeloi=Szent égi lói, Sikani= Szent égi anyai kifejezés is.


A görögöknél Apa Ló= görögre csavarva: APOLLÓ, és lóval ábrázolják, mert ezt jelenti. A görögökbe jelentős magyar néprészek olvadtak be, az őslakók ott is magyarok voltak, a bizonyítékokra a görögöknél visszatérünk.

 Az égi ló hívei elsősorban szkíta népelemek voltak, ők laktak azokon a helyeken, ahol Anonymus Sclaui-kat ír. Náluk volt a ló gyakori használatban, (Ménfő, Lófő, Úrfő, Ménes, stb.) A hun birodalom szétesése után a számunkra még ismeretlen Chigla mezejére vonultak vissza. Itt várták Árpádék érkezését.
 Ebben a szóban is : CHIGLA- CH Szent+IG égi+LA ló azaz „Az égi ló” (vagy „Napisten” az Égi utas) neve rejtőzik. 

Vajon a Ch ig ló = IGLÓ = ig lau városnevünk és környéke lehetett? ( Szepes megyében.)
Ma is van IGAL település Somogyban. A mai történelmi térképeken a feltételezett Cseh és Morva határon van feltűnő magyarsággal kiírva egy IGLAu és nem messze tőle TÁBOR nevű település.

A kereszténység felvételével az ősi elnevezéseket elhagyták és Krisztus híveiről beszélünk. (Úgy tanítják, Szent István idejétől kezdve, ezt megcáfolja, hogy Árpádi honvisszafoglalás előtti magyar sírokban ereklyetartós mellkereszteket találnak, a nagyszentmiklósi Atilla kincsekenek nevezett leleteken keresztek vannak.) A később betelepülő, befogadott népelemeket kezdték el így nevezni.

 

 

nagyszentmiklos--az-egi-lo-a.jpg

 

Rovás lelet, Nagyszentmiklós, az Égi Ló szövetsége B
Nézzük mit ír magyar nyelven a kép.

Piros számozással kezdem:
1,Szárnya 7 toll, a toll neve régi Ma-ak= 7 MAGYAROK
2,Alatta a szárnytő címerpajzs szerűen 1 nagy+5 kicsi+1 nagy= 7 MAGYART ír.
3,
 a, Túloldali szárnya 4+ feje fölül nyúló inda 3 = 7 magyart ír.
b,Füle mögötti sörénye: 7
c,Nyakát beborító haja szintén: 7
d,Testének mintázata 7 széles és 7 vékony vonal: 7!

4, Lófej:
fülei: M
alatta a kör és egy pont benne: ar-úr-ak
szem feletti hullám: G
Összeolvasva: MaG AR –ÚR (ak) = MAGYAR URAK

5, Pofa vonala N, szem alatti hullám kampó régi rovás G, szeme AR, orra OR
összeolvasva: HUNGAROK.

6, Foga rovás GY, első comb ék alakja rovás S, kampós csont a lábszáron G, karmai 3 vonalas régi rovás E.
Összeolvasva: eGYSéGE= EGYSÉGE

7, Bal első karmos láb kör-körös mintázata ÚR –al- kodik= URALKODIK.
Farka US ÚR, farok N horga a tershez: G
Összeolvasva: ENGEDELMES.

Kik a fekete magyarok?
A fekete magyarok a Kusok voltak, szent állatuk a kecske, jelképük is ez, de erről részletesebben az egyiptomi magyar – hun őshaza bemutatásánál fogok beszélni. A régi térképeken Etiópia neve Kus, mai szóhasználattal KOS.
A Nílus deltájánál a Bibliából ismert Gosen földje Kushely földje is híres.
Van Kosala, = Kos helye a Himalájában is. ( Népmeséink üveghegye.)
Magyarországon Kassa, (Kosice), Abaúj megyében Kosd Pilismarót felett, Kusaly, Szatmártól délre, és Kostajnica a régi Horvátországban. A horvátok még ma is hálásak a magyaroknak, hogy Szent László királyunk és uralkodóink, Magyarország részeként védelmezték őket a nyugati és keleti hódítókkal szemben.

 

 

 

nagyszentmiklos--az-egi-lo-a.jpg

 

Az olvasás jobb követhetőségéért ismétlem a képet.

A kilógó nyelvű legyőzött kos meghódolt.
Kék szám:
1, Arca négyszög rovás K, orra ék alakú rovás S, szeme ÚR, szem körüli jel N.
Összeolvasva: KoS ÚRoN = KUS ÚRON. ( Uralkodik e felette levő Égi Ló szövetsége.)


Zöld számok:
1,első lábával 4 (inda) Úr jelzésére mutat.
2,Nyakán 4 vonal széles, 4 vonal keskeny.
3,Testének elején 4 szőr-hullám, a végén 4 szintén.
Jelentése: 4 kus úr szövetsége.


Kék számok:
2,A kos két lába, első és hátsó, rovás rombusz K.
A két láb közötti inda a rombuszban S.
Jelentése: Kos = KUS
3, Ide jönnek értelmileg a ló farkának írásjelei: US-ÚR, a farok N,
a testhez kapcsolódó horga G.
Olvasva: ŐS ÚR(nak) eNGed(elmes).
4, A kos hátsó lábán a cserkészliliom jele, a kusok istenét legyőzte a felette levő Égi Ló (Napisten) szövetsége.

Itt vannak még írásjelek, de azokat nem sikerült megnyugtatóan értelmeznem.
Érdekesség, hogy a régi Magyarország területén 4 kosokra utaló helységnevet találtunk, ahogy a lelet írja. Ezeket fentebb ismertettem.

5,Az ábra körül kör alakban ismétlődik az „ EGY AZ ISTEN” cserkészliliom mintája, az azokat összekötő jellel uN-Ni többes számban írva: EGY AZ ISTEN, A HUNOK URA.

Az Árpáddal érkező hun- fekete magyarok a Kárpát-medencei Szkítákkal - székelyekkel és fehér többséggel egyesültek. Bizonyára erős diplomáciai egyezkedés előzte meg 200 ezer fegyveres bevonulását (családostól, vagyonostól, szolgástól, vitték állataikat, javaikat,) hogy a letelepedés, legelő és földhasználat zökkenőmentes legyes.

Az utolsó híres városállamot, Tróját mielőtt kifosztották, itt volt a magyarok egy híres és gazdag városa, szintén az Égi Ló hívei lakták, és egy részük akik a mai Buda - Pilis királyi központot alapították, Szikambria néven ős Budának nevezik. Ezt állította helyre Atilla királyunk. Sok internetes honlap ír róla, de erre máskor visszatérünk. A trójai háború szövege és a fennmaradt rovás, melyet később bemutatok, azt bizonyítja, hogy magyar nyelven írták, magyarokról a történetét. (Megtalálják e honlapon.)
Az ősi magyar főváros kutatási eredményei.

 


 A leletet én olvastam e módon először: 2011-02-18. Szabadon terjeszthető, „Kissúrék rovás lelet megfejtései” megjegyzéssel. A internetre felkerült: 2011-06-16.

Átmentve e honlapra:2015.04.21.

Nimród hagyomány folytatása: