Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


31,Moábi Mesa-kő rovása

Mese-kő, Főniciai írással magyar nyelvemlék felirat.

Kerakban 1958-ban talált bazaltkő szövegét Mesa-feliratnak nevezték el. Párizsban a Louvre múzeumban őrzik. Nyelvét a héberrel rokonnak ismerték fel a kutatók. Mai neve Al Karak, itt van a keresztes háborúk  idejéből származó egyik legnagyobb vár, amelyet a Szentföldön építettek.

 

31.1mese-kep-1.jpg

 

 Ez a szöveg Mesa (moabi királyról elnevezett emlékoszlopon) szerepel, amit jelenleg a párizsi Louvreban őriznek. Az oszlopot körülbelül Kr. e. 835-ben készítették és jobbról balra haladó 34 sorban írást véstek rá. A moabinak mondott királyságról csak annyit tudnak, hogy Beor fia Béla alapította az időszámításunkat megelőző 13. században. Az állam a Holt-tenger déli sarka és a Vörös-tenger északi öble között terült el, meglehetősen kényes stratégiai helyzetben: nemzetközi útvonalak metszőpontján, minden természetes védelem nélkül.

Azt írja Dr. Baráth Tibor: „Nem akadtunk nyomára, hogy bárki is elolvasta volna ezt a roppant nehéz szöveget és eredményét közzé is tette volna. Tartalmáról mégis az a vélemény terjedt el, hogy abban a moabi király eldicsekszik Izrael felett aratott győzelmével (ezt írja néhány internetes oldal is. Milyen volt a moabi nyelv?). A véleményt nyilván az asszíriai uralkodók szokása alapján alkották, akik győzelmükről dicsekvő feliratokat hagytak hátra, meg abból az egy szóból (ISRAEL), ami az ötödik sor kezdetén könnyen olvasható. Ez a nézet azonban sehogy sem illik bele az egykorú eseményekbe, mert éppen a fordítottja történt: Izrael pusztította el a kis moabi államot.” (Mózes idejében. De ismét talpra állt, Mesa uralkodásakor a Biblia is említi, erre az időre teszik a lelet származását.) Ma is jól láthatók az írásjelek.

 

31.2mese-kep-2.jpg

A Bibliában is benne van:

 Számok 21,1: a kánaáni Arad királyának legyőzése, és az egész város kiirtása.

Számok 21,21: A Jordánon túli vidék meghódítása: amoriták királya Szichon legyőzése Hesbon városnál. Básán királya, Og legyőzése Edreinél, a Biblia írja, senki sem maradt, aki élve maradt vagy megmenekült volna.

 Számok 22, 1-től: Moáb király Cippor fia Balak, meghívja Beor fiát Bálámot, hogy átkozza el az ellenséget. Az Úr angyala (asszúr országnagya?) út közben megparancsolja Bálámnak, hogy Izraelt áldja meg…Számok 25,1-től: A nép kikezdett Moáb lányaival. Ezek meghívták a népet isteneiknek bemutatott áldozatokra, s a nép részt vett az áldozati lakomákon, és leborult isteneik elött.

 A Peor–beli Baál-peorban tisztel Baál, melynek tisztelete – a Biblia magyarázói szerint- paráznasággal történt, a másik nép részére hitehagyást jelentett…Az Úrnak (asszúrnak? Asszíria már nagyhatalom) fölgerjedt haragja…Mózes megparancsolta izrael bíráinak: Mindegyitek ölje meg emberei közül azokat, akik a Peor-beli Baálnak szolgáltak!” /Barátságos fogadtatásra népirtás?/

Számok 31,1  Így szólt az Úr Mózeshez: Támadjátok meg a midianitákat, és győzzétek le őket! - Háború Midián ellen…minden férfit megöltek…Midián öt királyát Evit= Evőt, Rekemet= Rákomat, Curt= Kürt, Hurt=? Rebát=Rábát és a jóst, Beor= Bőr fia Bálámot is kardélre hányták…Számok 31,13-24.elhurcolták asszonyaikat, gyermekeiket… (Mózes parancsára megölték a fiúgyermekeket, a várandós asszonyokat, de a fiatal lányokat, akik még nem voltak férfival, életben hagyták maguknak.)

 A legyőzött népek körében a Biblia leírásai szerint népirtást végeztek?

Moáb még fennáll, adófizetője Izraelnek. 2 Kir 3-27, Mesa megtagadja az adót, veresége ellenére független maradt. Később asszír uralom alá kerültek, asszír feliratok említik Szalamanu= Salamon, Kamuszunadbi= Kamasz-hun-beli, Muszuri=Maszari, =magyari, Kamasalti=Kamasz-alti (Kamos isten helyettese) királyt. A perzsa hódításkor arab népcsoportok vegyültek közéjük, majd beolvadtak a nababateusok= napotthoniak magyar országába. Kr. u. 105-től területe római provincia lett Arábia néven. Fő istenük Kamos= Kamasz, Kanos volt, és Baal-peort (Bál-pört ahol bálokat, mulatságot tartottak isten tiszteletére, és pörlekedtek vele, imádkoztak?) említi a Biblia és Astárt (Esztert? az esthajnal csillagot?) istenükként.

Dr. Baráth Tibor (Montreal) írja: Figyelmünket a szövegre az államalapító király magyar neve, Bőr fia Béla hívta fel, valamint az a körülmény, hogy az írás első vizsgálói a jeleket hun-szkíta írásjelekhez közelállónak vélték. Mindegyik sor jobbról bal felé halad. Az első négy sort és az ötödik sor elejét kiböngésztük és végignéztük a hátralévő részt is, amennyire tudtuk. Úgy találtuk, nincs abban szó a moábi király katonai győzelméről, ellenben szó van több olyan szenzációs eseményről, amit a régi keleti hírmondók borozgatás közben széltében-hosszában mesélgettek. A közölt sorok, ha nem is mindig egészen tökéletes olvasásban, de mégis ízelítőt adnak a feljegyzések természetéről és a szöveg magyar voltát igazolják.

 

Az írásjeleket szavakba tagolva megismételtük és azokat hangzósan így írjuk át:

 

 A Mese-kő sorai:

31.1mese-1.jpg

 1. A-NY-iT Me-S-EL eB-eN, Ki Má (r) So-Se La-aT; eM-Lé-Ke M-A eB-E-D.
 

31.2mese-2.jpg

 2. Jó Bo.R-Ná(1) J-I A Ba-J eM-Lé-Ke. ELE-áL, M-Á(r) Be-SZ-éL: Ne-SZ-To.R, aV-A-No-K eM Lé-Ke;

31.3-4mese-3-4.jpg

 3. T.Ro-J-A Zá-Ra. A Ba-J-I-Vó A-ELE-S E(m)-Be.R-eM-eT Z-A-Ta: áL Ki Mo-S(t) Bi.R-oQ-Ra aZ-E-IB-eM-EL;
4. éS Ő Ki-Jő, E-S ELE-Ne Jő, Me-Ké-Li E-S Le-Ke-Ne V-ET-I E-R-A-N-I eB-eK ELE. Sa-Ná-Ja aJ-EL-eS-D;

Mai helyesírásunkkal:

1,  Annyit mesél ebben, ki már sose lát; emléke ma ebéd.

2,  Jó bornál éjjel jő a baj emléke. Előáll, már beszél: Nesztor,(görög hadvezér neve) a vánok (görögök elnevezése) emléke.

3,  Trója zára a bajvívó ajeles (Achilles?) emberemet csalta (hívta): állj ki most birokra én elibém (ellenem).

4,  És ő kijő, ez ellene jő, megöli és legénye veti iráni ebek elé. Sajnálja Achillest (a Jelest).

 

Eddig olvasta el Dr. Baráth Tibor úr, és innen én betűztem tovább, mert nem hittem az írásának. Nevem maradjon titokban. Felhasznált irodalom: a Magtudin honlap, (Magyarságtudományi Intézet) ingyenesen letölthető és közölhető írásai.

A publikációjában ezt írja :

"Talán majd akad olyan magyar írásszakértő, aki a szöveg mind a 34 sorát el tudja olvasni. Első kísérletképpen mégis bemutathattunk ennyit, amiből kétségtelenül kiderül, hogy a szöveg magyarul van és a híres trójai háború egyik megrázó eseményét, Achilles (Aki Jeles) halálát meséli el benne a hírmondó.

 De ki lehetett az a mesemondó vak ember, akinek tiszteletére ebédet rendeztek, aki az ebéd közben előállt és mesélt, tehát személyesen jelen volt a magyarok között? Erős a gyanúnk, hogy ez a mesemondó maga a titokzatos Homérosz lehetett, akinek kedvenc témája éppen a trójai háború, s akiről úgy tudjuk, öregségére megvakult. Ez a feltevés azért sem tartozik a tehetetlenségek közé, mert Homérosz is a Kr. e. 9. században élt, a Mese-kő felállításának idején élt nem a görög félszigeten lakott, hanem Kis-Ázsiában, közelebb a Mese-kő színhelyéhez, a magyar népek által lakott világrészben. Ezenfelül Homérosz Odysseájában valósággal hemzseg a görögre csavart, de a görögben soha meg nem értett magyar szó, amelyek magyar voltát a Homérosz által hozzáfűzött jelzők és a környező magyarázó részek félreérthetetlenül bizonyítják. Végül Homérosz (Hon-Úr-ős) munkáiban sok az obszcén leírás, a perverz szójáték, amelyek mind magyar szavak összecsengésére vannak felépítve, tehát magyar észjárással vannak megfogalmazva, de a görögben érthetetlen dolgokká laposodnak. Talán nem is Homérosz írta a görög szöveget, hanem azt mások fordították le utóbb erre a nyelvre a magyar eredetiből? Ezt a véleményt sok adattal támogathatjuk és a megfelelő fejezetben részletekbe is bocsátkozunk. Homérosz szerintünk tudott magyarul, méghozzá nagyon is jól és valószínűnek tartjuk, hogy a Mese-kőn említett lakomának ő volt az előadója."

Eddig olvasta el Dr. Baráth Tibor úr, és innen én betűztem tovább, nevem maradjon titokban. (Eredetileg magyar nyelven írta Homérosz  a műveit?)

(A szöveg hosszú, ma is jól érthető, vidékies nyelvezetben írták kb. 3200 éve (K.e.13. század körüli időre becsülik korát), jobbról balra kell olvasni. A gépelésnél a mai nyelvezetre törekedtem. Jobbról - balra olvasom, a jelek alá írtam mai betűinket- Ctrl+ jellel lehet nagyítani.)

5. Jó eM-Lé-K J-S-R-A-L Vá-Jó Ne-Vű... ( az J-S-R-A-L jeleket gondolhatták izrael névnek? A szöveg értelmében a rovás szabályai szerint: Jó-S-aR-A-éL= jós ara él. Volt a trójai háborúban egy jósnő, Kasszandra, aki előre megmondta az igazat, de sosem hittek neki.)

31.5-6mese-5-6.jpg

  Jó emlékű jós ara él, veje ellene van. Ad ma díjat a rabért(halott Hektorért) kijő éjjel, aki szomorú ( Hektor apja Priamosz király tényleg kijött elkérni Achilleusztól fia holttestét).

6, Ej, hívjál szolga, hogy ne vájjam (feledjem) a dalt, mely Helenkát ma vívja majd amoda.

( Helénáról is értesülünk a Trójai háborúról, de nehezen hisszük el, hogy egy elvált asszony miatt tört volna ki a háború. Trója hatalmát és gazdagságát akarták inkább megszerezni..és magyar nyelvűek voltak a trójaiak? Ez népmeséink Hét-országa, a hettiták.  A trójai háborúról beszél, a vak Homérosz az étkezés alkalmával. Amit látunk, az Iliász történetéről szól. Öreg korára Homéroszról tudjuk, hogy megvakult. És magyar nyelven beszélt? És magyar rovással írták a bazalttömbre! Igen! Megvan az írás, kőbe vésve.)

 

31.7-8mese-7-8.jpg

7, Óvd, vésd betűkkel a jósdalom, papod, add elém a bőséges díjat ( ételt, italt).

8, És Médiába Jós pap vejem fenn… ?V C N Z J? íme jóban fával befűt este Vájós.

(Média és a médek, pártusok = partiak magyar törzsek voltak. Vájós szerintem a vak Homérosz szolgája lehetett.)

31.9-10mese-9-10.jpg

9, Te Kamasz de jó ma a jó ivóban add elém a városban, hadd élvezzem…

(Kamos–nak = kamasznak írják egyes kutatók a Moáb isten nevét.)

10, ..add ki a díjat inni. Jód jobb se bad…   ?  …elepedett, mely helyen vajban …? L E M  L K  J?...( a kipontozott részeket nem sikerült magánhangzókkal értelmeznem, korabeli név vagy kifejezés lehet)

31.11mese-11.jpg

11, Ős dal elfedte bánatom a békés ivóban kelljen

12, ékes díját (árát, bérét) lakomával ma ( leírni amit mondok=) ma vésd vassal mondásomat.

31.12-13mese-12-13.jpg

13, A dal előtt vacsora…?L G N J..? ki más ember ki jót inna. Sebed átázott? teszünk rá vatta (kötést).

A kipontozott részeknél egyenlőre nem sikerült a mássalhangzós írás olvasása, sérült a lelet, vagy valószínűleg ismeretlen név, vagy szokatlan, már nem használt kifejezések lehetnek.)

31.14-15mese-14-15.jpg

14, Amaz etetve…?J A M D L J ?...éljél ki más ( Kamasz?) lakásában ne féljél jósdalomtól.

15, El kell ebből eleve alszom el. Ma békésen eszed eledeled…edd ami a vacsora.

31.16-17mese-16-17.jpg

16, Gyáva evőkkel sebesen tálalj föl, hogy végezz, ivó edényt is…

17,…?V A Z M T I K J ?...a jeles (ősökről) a vak mesél majd, eljön…

31.18-19mese-18-19.jpg

18,…Jöve vagy  az...-ba egem..?L I N J K ..?..V … M L K … jósdal ebben …. jó…

19, -jót. Jós bőségbe bélt ízemet …?B J I V J?... igaza Kámos (=ki más, kamasz?) amíg…

31.20-21mese-20-21.jpg

20, A K Z ?.. Ma Moáb a Matar (magyar) haza ékeivel ( éleivel – vezetőivel?) ebédje …?V A Z.. E..? ( vázája?) bort

21, elegyíts, oldja be mienk bánati ékid ezer …?Z M T E J ele D N…? vizemet.

31.21-22mese-22-23.jpg

22, elég..?L..I.. T.. A.. N ..K.?  bénítója, szele a javaink bántója megdőlt, erre igyunk.

23, A jók bántójának melege van. Elesett ..?K L A J E A S …? jón bekűd be

31.24-25mese-24-25.jpg

24, ..?E. K.. V.. I.. B.. D…D A N…? bokorba éked bekűdte ..? V.. A ..M.. D..? felkele helyemtől.

25, Kamos (kamasz) az aba (apa, atya), …? B. B. J. T. E. I. V. A. N.. K..? kűdte a jót. Nem kűdött, elkezdte …? GY D ..J?

31.26-27mese-26-27.jpg

26, …Jósdalaink ebben túl jók. Trója jeles él ura egy életet ..?B. A. D. N. K …?

( A trójai jóslatok teljesültek, Trója uralkodója életeket ment? Menekül a lakosság a gyilkoló görögök elől? Elmenekülnek Éneász? = Aeneis vezetésével?)

27, A..N.. K.. Bántja ebet, búmat ki jó (jő) meggyalázza aki bántja ..?B.?.D. K .J ..ele.. J.N…?

(Kiket is gyaláztak meg a győztesek..?)

31.28-29mese-28-29.jpg

28, …és Dibón az mesén (Mesán?) ki jó ( ki jő?) kioltja mesémben életit, van íme…?.L ..V..?

29, Trójámat békéden lásd, jegyeit jeles hadnak. Itt van békén…(nyugodjatok békében?)

31.30-31mese-30-31.jpg

30, ..?J D B D..?...V B T D B L T N I V B T..? (vésd betűidbe, lát néped? azt jelentheti, hogy emlékezünk rátok trójai hősök? )…felemelem vasasomat…(vésőt)

31, …a neved…?I V Z V D ? ( evezve dórok?)…J S B be (jósba be= jóslat szerint?)..B….D..K..A ( bevi…dik…lova?= beviszik a fa-lovat?)

31.32-33mese-32-33.jpg

32, …?A .M. D .L .J.?( a medélje = a nyakukat el metélje?) Kamaszod élt az…? M.B .ZDT .M. N .I. V A D..?

33, ..ebbe. Kamasz baja majd vele lép-e? Mesém éles…

31.34mese-34.jpg

34, …este esd ki van…

 Homérosszal (=Hon-Úr-Őssel, = Humorossal?) még foglalkozunk, mert gyanúsan magyar ő  és a lelet, amin szerepel.  ( A magyarok tudtak kétértelmű írásokat is készíteni, megvizsgálom van-e más olvasata is a kőnek. Pl: Ha STN rovást látok, a szöveg dönti el: iSTeN = ISTEN, vagy SáTáN = Sátán az olvasata. Akinek így, betű szerint leírva van más értelmű olvasata, kérem tegye közzé összehasonlításra.)

 

2011-július 29. E szöveget Az 5-ől 34-ik soráig én olvastam magyarul először, írtam a rovások alá mai betűinket. Olvasata szabadon felhasználható "Kissúrék rovásírás megfejtései" megjegyzéssel, a honlapra való hivatkozással, mivel 2800 éves magyar nyelvű közkincs. A 2011-július 29. szöveg átdolgozása és átmentése.

2014-11-30.